Contact info: (021) 88102982-4
info@nirootransfo.com

ورود سفارش آنلاین
در برخی موارد مصرف کننده علاوه بر کنترل دمای روغن نیاز به کنترل دمای سیم پیچ نیز دارد.در این موارد از ترمومترهای سیم پیچ که توسط دو پارامتر جریان عبوری از فاز داغ و دمای روغن ترانسفورماتور تغذیه میشوند ، استفاده میشود .

ترمومتر سیم پیچ