Contact info: (021) 88102982-4
info@nirootransfo.com

ورود سفارش آنلاین
تغییرات جزیی ولتاژ شبکه را میتوان با تغییر تعداد دور در سیم پیچ فشار قوی جبران نمود، بنحوی که ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده ثابت باقی بماند.تغییر دادن نقاط اتصال و استفاده از انشعابات سیم پیچ فشار قوی در حالت بی برقی توسط کلید تنظیم ولتاژ صورت میگیرد.محدوده تغییر واتاژ در ترانسفورماتورهای توزیع :
ترانسفورماتورهای ±2 x 2.5%  11 ; 33 kv
ترانسفورماتورهای ±4% PN≤200 K V A 20 KV
ترانسفورماتورهای ±2 X 2.5% 200K V A
تنظیم و تغیی ولتاژ در طرف فشار ضعیف به ندرت صورت میگیرد.بطور عموم ترانسفورماتورهای استاندارددر طرف فشار ضعیف و در حالت بی باری دارای 400 v سه فازو 231 v تکفاز می باشند.مشخصا ت مورد نیاز جهت انشعابات و حالات مختلف کلید تنظیم ولتاژ روی پلاک مشخصات منعکس و قابل استفاده می باشد.
لازم به ذکر است موارد قید شده در خصوص کلید تنظیم ولتاژ برای ترانسفورماتور های نرمال می باشد ،برای ترانسفورماتورهای سفارشی ، مشخصات کلید و حالتهای مختلف و درصدهای تغییر ولتاژ توسط مشتری تعیین و در طراحی در آن لحاظ میگردد. 
کلید تنظیم ولتاژ