ماده سیلیکاژل


سیلیکاژلاین ماده با جذب رطوبت موجب میشودهمواره هوای خشک وارد ترانسفوماتور گردد.باید دقت شود ضخامت قشر آبی رنگ کمتر از 3 سانتی متر نباشد.که در این حالت باید آنرا تعویض نمود.علاوه بر این در محفظه رطوبت گیر ر قسمت انتهایی از استکان حاوی روغن جهت جذب گرد و غبار و ذرات معلق هوای مرتبط با روغن ترانسفورماتور استفاده شده است .
جهت حفاظت سیلیکاژل در مقابل تماس روغن ناشی از تکان های وارده در حمل ونقل یک ورق مسدود کننده مابین فلنچ رطوبت گیر و چپقی منبع انبساط قرار داده شده است که می بایست پس از نصب با شل کردن پیچ های فلنچ این ورق از محل برداشته شود و مجددا پیچ ها محکم گردند.