محفظه رطوبت گیر


محفظه رطوبت گیر

یکی از عوامل تخریب روغن ترانسفورماتور که طول عمر آنرا بشدت کاهش میدهدرطوبت موجود در هوا میباشد که برای جلوگیری از ورود هوای مرطوب  به داخل ترانسفورماتورهای غیر هرمتیک برروی منبع انبساط یک محفظه رطوبت گیر نصب گردیده است این محفظه از مواد رطبت گیر (سیلیکاژل) پر شده که در حالت عادی آبی رنگ بوده وبا جذب رطوبت به تدریج به رنگ صورتی و سفید در می آیندکه در این حالت می بایست ماده رطوبت گیر تعویض گردد.