روغن

oil.jpgروغن ترانسفورماتور داراي چند كاركرد مهم مي باشد:

       خنك كنندگي
       عايق الكتريكي
       انتقال دهنده اطلاعات

 در كنار موارد فوق، روغن ترانسفورماتور بايد داراي چند خاصيت با مشخصات فرعي از قبيل مطابقت با ساير تجهيزات و مواد، مقاومت در مقابل پير شدن ترانسفورماتور و غيره باشد.