روغن نما


روغن نما

روغن در ترانسفورماتورهای روغنی به عنوان پر حجم ترین عایق و خنک کننده استفاده شده شده است که ضروریست سطح آن همواره در سطح مجاز نگه داشته شود . روغن نماها به منظور نشان دادن سطح روغن در ترانسها به کار میروند .
عملکرد:
حرکت شعایی یا دورانی شناور تحت تاثیر تغییرات سطح روغن در منبع توسط اهرم مربوطه به یک کوپلینگ مغناطیسی منتقل میگردد.