رله بوخهلتس


رله بوخهلتس

رله بوخهلتس با تشخیص خطا در ترانسفورماتور و ارسال سیگنال قطع ، ترانسفورماتور را در برابر خطرات ناشی از بروز عیوب در مواقع زیر محافظت می نماید:
1-    گازهای ایجاد شده که ممکن است ناشی از تجزیه روغن و یا مواد عایقی جامد در اثر عیوب اکتیو پارت باشد.
2-    کاهش سطح روغن که ممکن است ناشی از نشتی از مخزن ترانسفورماتور باشد.
3-    جریان سریع روغن از مخزن به سمت منبع انبساط که ممکن است ناشی از انبساط روغن در اثر اتصال کوتاه باشد.
 هنگام بروز عیب در ترانسفورماتور گازها و حباب های بوجود آمده به سمت بالا و به طرف منبع انبساط حرکت مینمایند که پس از رسیدن به رله بوخهلتس در محفظه آن جمع شده و تجمع گاز موجب جابجایی روغن و کاهش سطح آن در محفظه رله بوخهلتس میشود که این عمل موجب تحریک شناور بالایی شده و کنتاکت مربوطه عمل نموده و فرمان اخطار صادر میشود.
چنانچه این وضعیت عمل ادامه یابد سطح روغن در محفظه پایین تره رفته و شناور پایین نیز عمل می نماید و کنتاکت مربوطه فرمان Trip و قطع ترانسفورماتور از منبع تغذیه را صادر می نماید.در حالت اتصال کوتاه و جریان سریع و غیر عادی روغن به سمت منبع انبساط ، بدلیل ارتباط پره با شناور پایین، توسط کنتاکت مربوطه فرمان قطع داده میشود.